وال پست چیست؟

وال پست (wallpost) در لغت به معنی نگهدارنده دیوار است، در حالت کلی والپست مجموعه ای از اعضا است که به منظور حفظ یکپارچگی و جلوگیری از تغییر شکل خارج از صفحه دیوار تحت بارهای  باد و زلزله استفاده می گردد.


عملکرد وال پست در سازه چیست؟

وال پست با کاهش طول آزاد دیوار، ایجاد شرایط مرزی صفحه و فراهم نمودن امکان دریفت سازه بدون ضربه به دیوار غیر سازه ای سبب جلوگیری از تخریب دیوار تحت بارهای زلزله و باد میگردد.محل اجرای وال پست در سازه

وال پست در میانقاب


وال پست در محل تلاقی دیوارهای غیر سازه ای


وال پست در محل بازشوها


وال پست در جان پناه هااجزای وال پست چیست؟

وال پست قائم

وال پست قائم از قطعات ناودانی یا نبشی به صورت منقطع یا پیوسته جهت مهار خارج از صفحه دیوار بدون اتصال مستقیم دیوار به ستون اجرا می گردد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد دیوار میانقاب در حدفاصل وال پست و دیوار از مصالح تراکم پذیر نظیر یونولیت یا پشم سنگ ضد رطوبت با ضخامت 0.01 ارتفاع دیوار استفاده می گردد.


وال پست افقی

وال پست افقی از قطعات ناودانی یا نبشی به صورت منقطع یا پیوسته جهت مهار خارج از صفحه دیوار بدون اتصال مستقیم دیوار به تیر اجرا می گردد. حداقل فاصله بالای دیوار تا زیر سقف برابر با بیشترین دو مقدار، 25 میلیمتر و حداکثر خیز دراز مدت سقف در امتداد دیوار در نظر گرفته شود. فاصله بالای دیوار تا سقف باید در حدی باشد که تیر بتواند آزادانه خیز داده و اتصالی با دیوار ننماید.

در صورت استفاده از میلگرد بستر در آخرین ردیف دیوار می توان وال پست‏های افقی را حذف کرد.

وادار قائم

در دیوارها با طول بیشتر از 4 متر از وادار قائم به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار استفاده می گردد. اتصال وادار به کف بایستی به صورت مفصلی و به سقف به صورت تلسکوپی یا کشویی می باشد تا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم گردد.


وادار افقی

در دیوارها با ارتفاع بیش از 3.5 متر باید با استفاده از وادار افقی  ارتفاع آزاد دیوار را کاهش دارد.


میلگرد بستر

میلگرد بستر از یـک جفـت مفتـول آجدار با قطر حداقل 3 میلیمتــر و یــک مفتــول عرضــی بــه صـورت نردبانی یا خرپایی که بـه مفتول های طولی جـوش شـده است، تشـکیل می شـود و جهت جلوگیری از خوردگـی آبکاری (گالوانیزه) میگردند. میلگرد بستر به طور کامل در داخل ملات مدفون می شود و از طریق ملات، پیوستگی با دیوار برقرار می گردد.