بازشوها در وال پست های منقطع

در شرایطی که دیوارها داراي درب یا پنجره باشند، اجراي نعل درگاه و نصب پنجره یا درب باید با رعایت جزئیات مشابه شکل هاي زیر انجام گردد. براي بازشوهاي بزرگتر از 2.5 متر، نیاز به اجراي وادار و نعل درگاه در کنار بازشو است.

 در بازشوهاي کوچکتر از این اندازه، در صورتیکه از چهارچوب فلزي مناسب که پاسخگوي بارهاي وارده باشد استفاده شود و المانهاي مسلح کننده دیوار به قاب متصل شوند (میتوانند جوش داده شوند.)، احتیاجی به تعبیه وادار در کنار بازشو نمی باشد، در غیر اینصورت باید براي این دهانه ها نیز وادار تعبیه نمود.