چگونگی اتصال دو دیوار بهم (هشتگیر ممنوع)

در اتصال دیوارها توصیه می گردد که به دلیل امکان بروز تنش هاي کششی در درون صفحه دیوارهاي متقاطع، از بست‏های رادیکالی استفاده شود.

 و یا براي جداسازي دیوارها از یک دیگر در محل اتصال دو دیوار متقاطع از وادار استفاده شود.