روش استفاده از وال پست منقطع در جانپناه

حداقل ارتفاع جانپناه با توجه به ضوابط آتش نشانی 1.2 متر است. در این حالت مناسب است که ستون هاي پیرامونی بام، تا ارتفاع 1.35 متر بر روي بام ادامه پیدا کنند. این ارتفاع براي مهار لرزهاي جانپناه است. در فاصله بین ستون ها در صورت نیاز با اجراي وادار، طول آزاد دیوار کوتاه شده و دیوار جانپناه بین وادارها باید به نحو مناسبی جهت تحمل بارهاي خارج صفحه مسلح شود.