چگونگی اتصال وال پست های منقطع به سازه

  1. کلیه اتصالات به سازه هاي بتنی با استفاده از میخ و پیچ انجام می گردد و یا در هنگام اجراي اسکلت سازه بتنی صفحات داراي گلمیخ یا میلگرد جوش شده داراي خم انتهایی در مکان ها و مقاطع مورد نظر جایگذاري می گردد.
  2. محل میخ یا پیچ در لبه قطعات باید به فاصله اي از لبه اجرا شود که موجب قلوه کن شدن پوشش بتنی اعضاي سازه نشود.
  3.  استفاده از میخ هاي کاشت به صورت ضربه اي (تفنگی) ممنوع می باشد و می توان از روش کاشت چرخشی استفاده نمود.
  4. الزاماً زاویه نصب پیچ یا میخ در اجراي اتصالات بر سطوح اعضاي سازه به صورت قائم می باشد.
  5. پیشنهاد می شود محل قرارگیري پیچ و یا میخ بر روي قطعات اتصال توسط مته مناسب و با یک شماره کمتر، از قبل سوراخ شود.