اتصال وادار افقی (دیوارهای با ارتفاع بیشتر از 3.5 متر)

در دیوارها با ارتفاع بیش از 3.5 متر باید با استفاده از وادار افقی با مقطع فولادي  (تیرك) ارتفاع آزاد دیوار را کاهش داد.


 در این حالت براي ایجاد جداسازي دیوار از قاب سازه اي به نحو مناسب انجام شود، نیاز به اجراي وادار انتهایی براي نگه داشتن تیرك است(جهت عدم ایجاد مانع براي تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک وادار انتهایی باید حداقل در فاصله یک متري از بر ستون باشد).

نحوه اجراي وادار افقی به این صورت است که وادار افقی باید به صورت کامل بر روي دیوار بنشیند و بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به وادار افقی منتقل گردد. اتصال انتهاي تیرك به ستون نیز باید به صورت نشیمن با قابلیت جابجایی در راستاي دیوار باشد.