روش استفاده از وال پست منقطع

تاریخ انتشار مقاله: 15 فروردین 1402


الف) روش هاي اتصال دیوار به اعضاي قائم سازهاي

اتصال لبه قائم دیوارها به ستون ها و دیوارهاي برشی ساختمان یا هر عضو قائم سازهاي دیگر در سازه باید به گونه اي باشد که ممانعتی در برابر دریفت نسبی ساختمان ایجاد نکند. در دیوارهاي پانلی نیازي به اتصال بین دیوار و ستون وجود ندارد و فواصل بین این دو باید با مواد تراکم پذیر مانند پشم سنگ ضد رطوبت پر شود و بر روي آن در نازك کاري از یک لایه شبکه الیاف یا رابیتس استفاده شود.


1) اتصال کشویی به صورت ناودانی یا دو نبشی

یکی از روش هاي مناسب براي اتصال دیوار به عضو قائم سازه اي، استفاده از اتصال کشویی، به وسیله نبشی یا ناودانی منقطع یا پیوسته است.

در مورد این اتصال نکات زیر حائز اهمیت است:

  1. قطعات نبشی و ناودانی می تواند از ورق فولادی گالوانیزه یا ورق سیاه خم خورده باشند.
  2. هیچگونه اتصالی اعم از پیچ و میخ بین بال والپست و دیوار نباید اجرا شود.
  3.  فاصله بین دیوار تا ستون با مواد انعطاف پذیر از قبیل پشم سنگ یا پلی استایرن پر شود.
  4. در مواردي که ستون فولادي باشد وال پست منقطع می تواند به ستون جوش شود.


2) اتصال با بست رادیکالی (بست ارتجاعی)

از جمله اتصالاتی که در موارد مشابه قابل توصیه است استفاده از اتصالات لغزشی براي مهار خارج از صفحه و در عین حال تامین آزادي حرکت در درون صفحه میباشد. در این حالت استفاده از نبشی ها و ناودانی های سرد نورد شده فولادي در طرفین دیوار که به نحو مناسب به ستون بتن آرمه یا ستون فولادي اتصال داده میشود توصیه می شود.

در خصوص اتصال فوق نکات زیر لازم به یادآوري است:

  1.  در دیوارهاي داخلی به ازاي هر سه ردیف بلوك باید از یک بست ارتجاعی استفاده نمود.
  2. در دیوارهاي خارجی به ازاي هر دو ردیف بلوك باید از یک بست ارتجاعی استفاده نمود.
  3. استفاده از بست داراي خم خوردگی (ارتجاعی) جهت تامین امکان جابجایی محدود دیوار در راستاي افقی ضروري بوده و اتصالات با قطعات به فرم نبشی متداول نمیتواند از ترك هاي ناشی از خمش و یا سایر تغییر شکل ها جلوگیري نماید.
  4.  بست ارتجاعی مورد استفاده باید داراي حداقل عرض 30 میلی متر، حداقل ضخامت 2 میلی متر و حداقل طول 200 میلی متر باشند.
  5.  اتصال بستها به ستون فولادي با جوش و به ستون بتونی با پیچ و رول پلاك انجام میگردد.


3) استفاده از گیره و قلاب


در صورت استفاده از میلگرد بستر، از گیره و قلاب آن جهت اتصال دیوار به ستون در جهت خارج می توان استفاده نمود و نیازي به استفاده از نبشی یا ناودانی نمی باشد.


ب) روش هاي اتصال دیوار به زیر سقف

اتصال دیوار به زیر سقف باید به صورت اتصال لغزشی، بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار با قطعاتی از قبیل دو نبشی یا ناودانی اجرا گردد. انتخاب نوع اتصال بستگی به وضعیت دیواري دارد که بین اعضاي قائم شامل ستون، دیوار و یا وادار مهار شده است. حداقل فاصله بالاي دیوار تا زیر سقف برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلیمتر و حداکثر خیز دراز مدت سقف در امتداد دیوار در نظر گرفته شود. لبه بالایی دیوار را می توان با استفاده از دو نبشی و یا ناودانی که به طریق مناسب به سقف سازه متصل میشود مهار نمود. ناودانی و یا نبشی ها نباید به دیوار یا وادار پیچ، میخ و یا جوش گردند. با این اتصال امکان حرکت آزادانه دیوار در درون صفحه تامین می گردد. فاصله بالاي دیوار تا سقف باید در حدي باشد که تیر بتواند آزادانه خیز داده و اتصالی با دیوار پیدا نکند. نبشی ها به ترتیب ابتدا در یک سمت اجرا و پس از دیوارچینی و قرارگیري بالاترین بلوك دیوار، نبشی دوم متصل میشود. نبشی میتواند به صورت سرد نورد یا گرم نورد و به شکل منقطع یا پیوسته باشد.

 می توان به جاي مهار خارج از صفحه دیوار در تراز سقف، آخرین ردیف دیوار را به وسیله میلگرد یا بست مسلح نمود. در این صورت توجه شود که در محاسبات دیوار به صورت یک صفحه یک طرفه لحاظ شود و کل بار جانبی وارده به دیوار در طراحی وادارها و المان هاي مسلح کننده دیوار لحاظ شود.